Fiets huren Veluwe
  • Je hebt nog geen artikelen toegevoegd.
  • Subtotaal: 0,00

Algemene voorwaarden

ALGEMENE INFORMATIE & ALGEMENE VOORWAARDEN FIETSVERHUUR

Bent u of gaat u op vakantie naar de Veluwe en bent u van plan om lekker te gaan fietsen? Maar u heeft niet de mogelijkheid om uw eigen fietsen mee te nemen?
Dan biedt Fiets huren Veluwe u de ultieme oplossing, huur een fiets!

Wij zijn gevestigd in Apeldoorn en liggen mooi centraal op de veluwe.
U kunt bij Bikegigant een stadsfiets, elektrische fiets of kinderfiets huren om zonder zorgen op pad te gaan.

De elektrische fiets bestemd voor verhuur is de Victoria E-Trekking 5.7 SE H
Deze elektrische fiets is voorzien van een Bosch middenmotor en geeft hierdoor de meest optimale ondersteuning.

Een elektrische huurfiets wordt altijd geleverd met een volle accu en een lader.
Tevens is de huurfiets voorzien van een dubbele fietstas, kettingslot, banden plak set en display beschrijving.

Prijzen

Elektrische fiets

 1 Dag 2 Dagen 3 Dagen Weekend Midweek Week
 € 29,50 € 58,50 € 87,50 € 55 € 100 € 130

€ 100,– borg wordt in rekening gebracht per fiets (contant te voldoen).

*incl. reserveringskosten van € 0,50 per fiets.

Stadsfiets met 3 versnellingen 

 1 Dag 2 Dagen 3 Dagen Weekend Midweek Week
 € 10 € 18 € 25 € 20 € 35 € 60

€ 50,– borg wordt in rekening gebracht per fiets (contant te voldoen).

*incl. reserveringskosten van € 0,50 per fiets.

Kinderfiets diverse maten

 1 Dag 2 Dagen 3 Dagen WeekendMidweekWeek
 € 7,50 € 15 € 22,50 € 15 € 25 € 40

€ 25,– borg wordt in rekening gebracht per fiets (contant te voldoen).

*incl. reserveringskosten van € 0,50 per fiets.

Ophaal- en inlevertijden

Dag (1 dag)9.30 uur ophalen en 9.00 uur volgende ochtend inleveren
Weekend (2 dagen)Za. 9.30 uur ophalen en ma. 9.00 uur inleveren
Midweek (4 dagen)Ma 9.30 uur ophalen & vrij. 9.00 uur inleveren
Weekend (7 dagen)Bijv. ma. 9.30 uur ophalen & ma. 9.00 uur inleveren

Als u een fiets huurt voor de duur van een week kunt u elke gewenste dag de fiets halen (maandag t/m zaterdag) op genoemde tijd volgens bovenstaand schema. Inleverdag is dan een week later op de tijd volgens bovenstaand schema.

Wilt u meer informatie over de beschikbaarheid of een reservering maken?
Bel 055-3014238 op dinsdag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur en op zaterdagochtend van 9:00 uur tot 16:00 uur of op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur van oktober t/m februari zijn wij op donderdagavond gesloten. Of e-mail naar: info@bikegigant.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR
Aan de algemene voorwaarden worden rechten ontleend die verregaande gevolgen kunnen hebben. Het is met name belangrijk dat de huurder tijdens de huur periode verantwoordelijk is voor de gehuurde goederen (fiets en eventuele accessoires).

Artikel 1 Reparaties en Transportkosten
1.1. Tijdens de huurperiode draagt de verhuurder zorg voor eventuele noodzakelijke reparaties aan de fiets(en), mits huurder dit telefonisch aan hem kenbaar maakt op telefoonnummer 06-12766652. Tevens moet huurder binnen een straal van 30 km van het verhuuradres zijn. Verhuurder zal binnen 1 uur arriveren afhankelijk van de afstand en verkeersomstandigheden. Indien een reparatie meer tijd vergt dan 1 uur, zal verhuurder zorg dragen voor een vervangende fiets (incl. transportkosten). Een eventuele lege accu vormt geen reden voor vervanging van de fiets.

1.2. Gedurende de tijd, dat huurder over de fiets(en) beschikt, zijn alle kosten aan het gebruik van de fiets, zoals stalling en bandenreparaties(bij derden), die zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder zijn gemaakt, voor rekening van de huurder.

1.3. Eventuele transportkosten van de fiets(en) zijn voor rekening van de huurder.(als de huurder op een andere locatie wil starten en/of eventueel opgehaald wil worden)

Artikel 2 Huurperiode

2.1. De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in het contract vermeld.

2.2. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaats vinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen het bij verhuurder geldende tarief zoals vastgelegd in deze overeenkomst.

2.3. Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat.

2.4. De fiets(en) moeten op het afleveradres worden ingeleverd uiterlijk op het in dit contract vermelde tijdstip van inlevering.

2.5 Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 30 minuten wordt overschreden doordat de fiets(en) niet op tijd op het afleveradres is (zijn) ingeleverd, loopt de huur door tot het tijdstip dat de fiets(en) wordt (worden) ingeleverd of door de verhuurder zijn ontvangen, tegen hetzelfde tarief als in deze overeenkomst vastgelegd, vermeerderd met een boete van € 40,– voor elke dag dat de fiets(en) te laat wordt (worden) ingeleverd of ontvangen zijn en onverminderd het recht op vergoeding van eventuele door verhuurder te lijden kosten en schaden.

Artikel 3 Gebruik
3.1.De fiets(en) mag (mogen) slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde berijders(s). De fiets(en) moet(en) bij verhuurders adres schoon worden ingeleverd in de staat waarin de fiets(en) werd(en) ontvangen. Wanneer dit niet het geval is kan door verhuurder een boete van € 5,– worden opgelegd.

3.2. De huurder dient goed voor de fiets(en) te zorgen. Zo dient huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal.

3.3. De fiets(en) mag (mogen) in elk geval niet gebruikt worden op mul zand, indien geen gebruik gemaakt kan worden van verharde paden en/of wegen.

Artikel 4 Aansprakelijkheid huurder voor diefstal
4.1. De huurder is door de verplicht afgesloten diefstalverzekering niet aansprakelijk bij diefstal indien de originele fietssleutel kan worden overlegt. Bij diefstal geld een eigen risico van € 125,– waarvoor de huurder wel aansprakelijk wordt gesteld.

Artikel 5 Aansprakelijkheid huurder voor schade e.d.
5.1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan de fiets(en) met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt.

5.2. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van bijrijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor door de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.

5.3. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of bijrijder(s) gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

5.4. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing, indien de huurder bewijst, dat de door de verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect aan de fiets, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.

Artikel 6 Informatieplicht bij schade of verlies
In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van de fiets en opgetreden met betrekking tot de fiets en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn. Bij schade wordt altijd een eigen risico van € 25,– in rekening gebracht.

Artikel 8. Borgsom
De bij aanvang van huurperiode contant betaalde borg wordt na afloop van de huurperiode terugbetaald, tenzij al dan niet opzettelijk aangebrachte schade wordt geconstateerd of er sprake is van verlies. De in het contract vermelde waarborgsom strekt tot betaling van al hetgeen de huurder aan de verhuurder verschuldigd is uit hoofde van de huurovereenkomst onverminderd de verplichting van de huurder het eventueel na verrekening met de waarborgsom resterende bedrag contant te voldoen en onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding.

Artikel 9 Ontbinding
De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de fiets door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

Artikel 10 Persoonsgegevens De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op het contract worden door de verhuurder verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder: de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door huurder bij verhuurder aan te tekenen verzet.